Opći uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA RENTERGO ZADAR S IZNAJMLJIVAČIMA SMJEŠTAJNIH JEDINICA
OPĆE ODREDBE:


Članak 1.


Rentergo, obrt za turizam, turistička agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) sa sjedištem u Zadru, Jakše Čedomila Čuke 4, koja se bavi posredovanjem ugostiteljskih usluga (prodajom i rezervacijom smještaja i drugih ugostiteljskih usluga), zastupanjem domaćih i stranih putničkih agencija, davanjem turističkih obavijesti i promidžbenog materijala, te pružanjem drugih usluga turističke agencije u smislu odredaba Zakona o pružanju usluga u turizmu.


Iznajmljivač, u smislu odredaba ovih Općih uvjeta poslovanja, fizička je ili pravna osoba ovlaštena na pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.


PRAVA I OBVEZE IZNAJMLJIVAČA:Članak 2.


Iznajmljivač je dužan upoznati se sa svim mjerodavnim propisima, te je dužan uredno ispunjavati sve obveze koje mu se kao pružatelju ugostiteljskih usluga nalažu zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, kao i eventualno pravno obvezujućim međunarodnim aktima.


Iznajmljivač je dužan za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog tijela ishoditi odgovarajuće rješenje kojim mu se pružanje tih usluga odobrava, te je dužan uredno prijavljivati goste nadležnom turističkom uredu ukoliko nije drugačije dogovoreno, za njih platiti boravišnu pristojbu, platiti porez na dohodak od iznajmljivanja i porez na dodanu vrijednost ako je obveznik plaćanja istog, te općenito uredno ispunjavati svoje zakonske obveze.


Članak 3.


Iznajmljivač je dužan u pismenoj formi Agenciji dostaviti sve podatke koje Agencija od njega zatraži, a koji se tiču smještajnih jedinica i dodatnih usluga koje nudi, te odgovara za istinitost i vjerodostojnosti svih dostavljenih podataka uključujući i fotografije.


Iznajmljivač je dužan upoznati se sa podacima objavljenim na web stranici Agencije koji se tiču njegovog smještaja i drugih usluga koje nudi, čim dozna za njihovo objavljivanje. Ukoliko primijeti bilo kakvo odstupanje od stvarnog stanja dužan je o tome odmah izvijestiti Agenciju. Iznajmljivač je dužan bez odlaganja obavijestiti Agenciju i o bilo kakvim promjenama ranije dostavljenih podataka, kao i o svim eventualnim situacijama koje bi mogle negativno utjecati na boravak gostiju (građevinski radovi, buka i sl.). Sve navedeno Iznajmljivač može učiniti bilo kojim oblikom neposredne komunikacije, a i pismeno putem elektronske pošte ili faksa.Članak 4.


Iznajmljivač je dužan Agenciji bez odlaganja javiti svaku rezervacije koja nije ostvarena njezinim posredovanjem. Smještajne jedinice smatraju se slobodnima ako Iznajmljivač nije javio drugačije. Iznajmljivač je nadalje dužan, odmah po primitku opcije (opcija je nepotvrđena rezervcija u najavi, sa definiranim rokom za potvrdu) od strane druge agencije ili gosta o tome bez odlaganja obavijestiti Agenciju, a ovo kako bi se izbjegle preklapanje termina sa rezervacijom Agencije. Ako u roku 48 sati od primitka obavijesti o opciji Agencija od strane Iznajmljivača ne bude obavještena o potvrdi rezervacije pod opcijom Agencija će taj termin smatrati slobodnim. O svemu navedenome Iznajmljivač Agenciju može obavijestiti na sljedeće načine:
Članak 5..


Pružanje usluge smještaja u svim smještajnim jedinicama Iznajmljivača uvijek uključuje potrošak struje, vode, plina, potrošnog mateijala za čiščenje, toaletnog papira i sapuna. Kada rezervirane smještajne jedinice uključuju i prostoriju za pripremu hrane Iznajmljivač je dužan osigurati pribor, posuđe i ostalu kuhinjsku opremu za onoliko osoba koliko je predviđeno važečim rješenjem o kategorizaciji smještaja. Posteljina i ručnici u smještajnoj jedinici mijenjaju se prilikom svake izmjene gostiju. Osim toga posteljina se mora promijeniti najmanje jednom tjedno, a ručnici najmanje dva puta tjedno. Ukoliko Iznajmljivač nije drugačije dogovorio sa Agencijom, dolazak gostiju određen je iza 15:00 h na prvi dan boravka, dok je odlazak najkasnije do 10:00 h zadnjeg dana boravka. Iznajmljivač je dužan rezervirani smještaj čuvati za goste Agencije minimalno 24 sata od najavljenog dana dolaska, ako nije drugačije dogovoreno sa gostom ili sa Agencijom.Članak 6.


Iznajmljivač je dužan osigurati smještaj kako je isti opisan (slikovno i tekstualno) na Internet stranicama Agencije, sa svom ispravnom opremom i sadržajima. Smještaj mora biti uredan, čist, slobodan od predmeta i sadržaja koji ne pripadaju smještaju. Veća odstupanja od stanja opisanog na stranici Agencije, kao i nesnosna buka, prljavština i jako neugodni mirisi u samom smještaju ili njegovom neposrednom susjedstvu gostu daju pravo na otkaz rezervacije. U tom slučaju Iznajmljivač nema pravo od Agencije potraživati plaćanje na ime otkazane rezervacije. Ukoliko gost ostane u smještaju unatoč primjedbama, Iznajmljivač je dužan surađivati sa Agencijom i sa gostom kako bi zajedno pokušali ukloniti uzroke reklamacije. Ukoliko se uzrok reklamacije ne otkloni Agencija će poslati svog predstavnika u smještaj kako bi utvrdila opravdanost pritužbe. Ukoliko predstavnik agencije utvrdi da je pritužba opravdana Agencija može gostu na teret Iznajmljivača odobriti povrat dijela cijene u visini koja se prema dobroj poslovnoj praksi u turizmu smatra uobičajenom za predmetnu pritužbu. Ovaj iznos Agencija ima pravo zadržati od bilo koje potvrđene rezervacije kod istog Iznajmljivača. Kod rezervacija kod kojih je došlo do pritužbe gosta rok za plaćanje Iznajmljivaču uvijek iznosi 30 dana od završnog dana predmetne rezervacije, neovisno o tome što su za redovito plaćanje posebnim ugovorom između Agencije i Iznajmljivača ugovoreni kraći rokovi.Članak 7.


Za eventualnu štetu nastalu nepažljivim ili nenamjenskim korištenjem smještajne jedinice i njene opreme Iznajmljivaču odgovara gost koji je štetu i prouzročio. Nastanak i visina štete utvrđuju se u dobroj vjeri i u prisustvu gosta. Ako gost odbije podmiriti ovako utvrđenu štetu, Agencija će gostu objasniti njegove obveze i pokušati ga uvjeriti na suradnju. Ukoliko gost unatoč nastojanjima Agencije odbije suradnju Iznajmljivaču se preporuča obraćanje policiji i drugim nadležnim tijelima. Agencija je suglasna da Iznajmljivač od gosta uzme depozit za slučaj štete u iznosu unaprijed definiranom u Cjeniku. Ako gost za vrijeme boravka ne prouzroči nikakvu štetu Iznajmljivač mu je dužan vratiti puni iznos depozita. Ukoliko je gost ozljeđen korištenjem neispravnih uređaja ili opreme u smještaju ili zbog toga pretrpi materijalnu štetu, za eventualne odštetne zahtjeve iz ove osnove odgovara Iznajmljivač, ne Agencija.


PRAVA I OBVEZE AGENCIJE:


Članak 8.


Agencija jamči Iznajmljivaču da će podatke o smještajnim jedinicama uključiti u svoju bazu podataka isključivo u svrhu prezentacije i prodaje smještajnih jedinica putem Interneta i drugih medija. Agencija zadržava pravo bez prethodne najave privremeno isključiti iz ponude smještajne jedinice u vlasništvu Iznajmljivača što ne mora rezultirati trajnim prekidom suradnje.


Članak 9.


Agencija neće dodatno kontaktirati Iznajmljivača u slučaju ostvarene rezervacije, Iznajmljivač je suglasan da gost ima mogućnost rezervirati slobodan termin bez slanja upita (Instant book). U slučaju kad gost pošalje upit, Agencija svoje rezervacije može potvrditi bez provjere sa Iznajmljivačem.

U slučaju da, zbog Iznajmljivačevog kršenja odredaba ovih Općih uvjeta ili odredaba ugovora između Iznajmljivača i Agencije, dođe do preklapanja rezervacije Agencije sa nekom drugom rezervacijom, rezervacija Agencije ima prednost. Iznajmljivač je u tom slučaju dužan otkazati drugu rezervaciju i prihvatiti rezervaciju Agencije. U protivnom je dužan Agenciji platiti ugovornu kaznu u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti stornirane rezervacije, koji iznos međutim, neovisno o vrijednosti stornirane rezervacije, ne može biti manji od 25 EUR. Ovaj iznos Agencija ima pravo zadržati od bilo koje potvrđene rezervacije kod Iznajmljivača.


OTKAZ REZERVACIJE:


Članak 10.


U slučaju otkaza potvrđene rezervacije od strane gosta važe storno uvjeti prema datumu kada je rezervacija otkazana i prema općim uvjetima on line partner agencije na kojoj je rezervacija ostvarena.


Ukoliko do otkaza rezervacije Agencije dođe usljed izuzetnih okolnosti na strani gosta koje su uzrokovane smrtnim slučajem, nezgodom ili bolesti koja iziskuje bolničko liječenje gosta, višom silom (rat, elementarne nepogode, terorističke akcije i dr.) Iznajmljivač nema pravo na naknadu za otkazanu rezervaciju, te storno uvjeti pod člankom 10. Općih uvjeta postaju nevažeći.
Članak 11.


Iznajmljivač ima pravo otkazati već potvrđenu rezervaciju samo u slučaju posebno opravdanih (dokazivih ili očitih) izvarednih okolnosti kao što su (nagla i teška bolest, smrt, rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.). O tome mora bez odlaganja obavijestiti Agenciju.


Ukoliko bi Iznajmljivač naknadno stornirao potvrđenu rezervaciju iz nekog razloga izvan onih navedenih u prethonome stavku dužan je odmah i u dogovoru sa Agencijom gostu ponuditi zamjenski smještaj i sve popratne usluge, s obavezno istim ili boljim karakteristikama, te iste ili bolje kategorije u istoj destinaciji u kojoj se nalazi smještaj Iznajmljivača. Ukoliko to nije u mogućnosti učiniti smještaj će gostu ponuditi Agencija iz svoje ponude. Iznajmljivač je dužan Agenciji izvršiti povrat svih uplaćenih sredstava za storniranu rezervaciju ako je Agencija iste već platila, te nadoknaditi eventualnu razliku u cijeni između njegovog i zamjenskog smještaja. Osim toga, dužan je Agenciji, na ime izmakle zarade, troškova oglašavanja i narušenog ugleda, platiti ugovornu kaznu u iznosu od 200 EUR. Sve navedeno Agencija ima pravo zadržati od bilo koje potvrđene rezervacije kod Iznajmljivača.Članak 12.


Iznajmljivač ne smije, sam ili posredstvom druge agencije, oglašavati prodaju smještaja i drugih usluga po cijeni koja bi bila niža od cijene Iznajmljivača (bez provizije Agencije) ugovorene sa Agencijom. U protivnom Iznajmljivač je dužan Agenciji nadoknaditi razliku u cijeni, što Agencija ima pravo zadržati od bilo koje potvrđene rezervacije kod Iznajmljivača.
Članak 13.


Na sve što nije regulirano ovim Općim uvjetima poslovanja ili ugovorom između Agencije i Iznajmljivača primjenjuju pozitivni propisi Republike Hrvatske.
U Zadru, 28.01.2021.
Turistička agencija Rentergo, obrt za turizam, putnička agencija